Vett 3/2013

Fiskeri og fiksfakseri

PrisNOK50,00 inkl. mva.

Produktinfo

Trenger fiskeri-Norge EØS-avtalen? 

SUVERENITETEN TIL HAVS Grupperinger i EU-parlamentet har utfordret norsk suverenitet og mener Svalbardtraktaten må reforhandles. Norges suverenitet er imidlertid forankret i havretten og bredt anerkjent av det internasjonale samfunnet. Suvereniteten på Svalbard må likestilles med en kyststats råderett.

EØS-AVTALEN OG KYST-NORGE Europautredningen NOU 2012:2 hevder at EØS-avtalen har vært økonomisk gunstig for Norge, uten at gevinsten dokumenteres. De siste tyve årene, EØS-avtalen ble inngått i 1992, har vi sett en kraftig befolkningsvekst og inntektsøkning i de store byene som Oslo. Samtidig er gjennomsnittsinntektene i Nordland, Troms og Finnmark under halvparten av Oslo, og det har vært en kraftig fraflytting fra kystkommunene. Er en veksttrend som måtte registreres for Norge, virkelig positiv dersom utviklingen ikke kan registreres i det landområdet som strekker seg fra Vennesund i sør til Grense Jakobselv i nord?

Det har lenge vært en myte at EØS-avtalen trengs for å sikre norsk fiskeeksport til EU. Da avtalen ble inngått fikk Norge reduserte tollsatser til EUs fiskemarked. Betydningen av denne tollen er sterkt overdrevet.

SUBSIDIERT OVERFISKE EU får en ny felles fiskeripolitikk fra 1. januar 2014. Det mye omtalte utkastforbudet er kraftig begrenset. Selv om offentlig støtte i utgangspunktet er forbudt etter EU/EØS-reglene, ser vi at EU i praksis subsidierer sine fiskerier og kjøper kvoteandeler i andre farvann. Slik opprettholder EU unionens overdimensjonerte fiskeflåte.